Házirend

A HÁZIREND célja, hogy rögzítse a ház, mint lakóépület rendeltetésszerű használatára, allagának védelmére szolgáló szabályokat, követelményeket, valamint meghatározza a társas együttéléshez nelkülözhetetlen alapvető szabályokat, a lakók egymás iránti - kötelezően előirt - magatartását.

1.

A Házirend elbirásainak betartása mindazon szemelyékre kötelező érvenyű, akik a házban laknak, dolgoznak, vagy valamely lakónál ideiglenesen tartozkodnak, melyek betartásáért a házban állandó jelleggel tartozkodók felelnek.

2.

A lakóépület állagának védelme minden lakót/használót arra kötelez, hogy a lakásokat és a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket, valamint a közösségi helyiségeket, a lakóépület központi berendezéseit és tartozékait (lift, kaputelefon, kábeltelevízió hálózat, fűtesi hálózat, szemétledobó, stb.) rendeltetésének megfelelően, a környezet sérelme nélkül, gazdaságosan használja.

A felvonóval kapcsolatos szabályok:
- A felvonóban tilos a dohányzás mely szállitásra szolgál. Abban csak olyan méretű és súlyú csomagok, tárgyak szállithatók, amelyek a liftet nem rongáljak, nem szennyezik, és könnyen károkozás nélkül mozgathatók. Építési anyag, törmelék szállitása a felvonóban csak zárt edényben, vagy göngyölegben törtenhet.
- A felvonó felügyelet nélkul nem üzemeltethető. A felvonó felügyeletet a társasház által megbizott személy látja el, nevet és elérhetőséget a faliujságon ki kell függeszteni. A felügyeletet ellató személy gondoskodik a felvonó rendeltetésszerű használatáról, üzemképességéről és tisztaságáról.

3.

A lakóépületben (lakásokban) és a hozzátartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtöl.
Televizió, rádió, lemezjátszó, video- és egyéb berendezések úgy müködtethetök, hogy mások nyugalmát ne zavarja.
Zajt okozó háztartási és egyéb gépek használata, valamint zajjal járó épitési, szerelési munka végzése:

munkanapokon: 8 és 19 óra
szombaton: 8 és 14 óra között engedélyezett.

Ez a szabályozás nem érinti az azonnali beavatkozást igenylő hibaelhárítási vagy életveszély elhárítására irányuló munkavégzést.

4.

A lakóépület kapuját állandóan zárva kell tartani. Az épületbe való bejutást a kaputelefon és távmüködtetésű kapunyitó szerkezet biztosítja. Senki nem engedhet be - se a távmüködtetővel, se a saját kulccsal történő be - vagy kimenetelnél -számára ismeretlen személyt a házba. Ügynök, házaló csak a gondok felügyeletével járhat a társasházban.

5.

A lakóépulethez kapcsolodó közterületre néző ajtók, ablakok, redönyök, kapuk, cégtáblák, reklámtáblák, stb., tisztántartására a köztisztaságról szóló rendelet szabályai az irányadok. Napközben - nyitva tartási időben - az üzletek kötelesek a járda tisztaágáról gondoskodni.

6.

Tilos a lakóépületben szemetelni. A háztartási szemetet a lakók műanyag zacskókban a szemétledobóba helyezik és onnan a közös képviselő szállittatja el. A szemétledobóba kizárólag háztartási szemét tehető. A nem háztartasi szemét (elhasznált berendezés, karácsonyfa, göngyöleg, bútor, nagyobb tárgy, törmelék, stb.) elszállításáról a lakó köteles gondoskodni. Tilos a szeméttároló helyiségek elé bármifele szemetet, vagy hulladékot helyezni. Az évenkénti lomtalanitásról a közös képviselő időben értesíti a ház lakóit. A tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított elterő rendelkezése hiányában TILOS DOHÁNYOZNI A KÖZÖS TULAJDONBAN LEVŐ ZÁRT LÉGTERŰ ÉPULETRÉSZEKBEN, TERÜLETEKEN, ILLETVE HELYISÉGEKBEN.

7.

Porképződéssel járó takarítást végezni, lakástextíliát porolni, tisztítani nem szabad.

8.

Az épuletből tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos. Közös tulajdonú részeken növényeket ápolni csak mások érdeksérelme nélkül szabad.

9.

Aki bármilyen anyag szállítása vagy lerakása által a közös használatú helyiséget vagy területet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén a szennyeződést a közös képviselő takarittatja fel a szennyeződést okozó költségére.

10.

A lakóépület közös tulajdonú részein (épület tetőzeten, homlokzatán, falfelületen) hirdető-berendezés, kirakatszekrény, hirdetmény, falragasz, cég és címtábla, antenna, klima-, elszivó-, és egyéb berendezések elhelyezése csak a közgyülés hozzájárulásával, határozata szerint és/vagy bérleti szerződés, illetőleg megállapodás kötésével történhet. Ez a hozzájárulás nem mentesit egyéb jogszabályban megkövetelt hatósági engedély beszerzése alól. Az engedély (hozzájárulás) nélkül elhelyezett tárgyakat, plakátokat, az elhelyező felszólítára saját költségén köteles eltávolitani. Ennek elmaradása esetén a közös képviselő távolíttatja el azokat az elhelyező költségére.

11.

A közös használatra szolgáló helyiségek és területek csak rendeltetéséknek megfelelően használhatok. A közös használatra szolgáló helyiségeket a használat idején kívül zárva kell tartani. Ezekben a helyiségekben és területeken, a szerelőszint kivételevel, meghatározott céllal, ideig és helyen bútorok és egyéb tárgyak, valamint építkezésből származó anyagok tárolásához a Számvizsgáló Bizottság hozzájárulhat. A közös területeket és helyiségeket, ha azt az érvényes jogszabályok megengedik, a közgyülés kizárólagos használatba adhatja.

12.

Tűzveszélyes anyagokat raktározni, tárolni, tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak a jogszabályi előírások szerint lehet. Az épulet vasráccsal lezárt területeibe (közlekedök) való bejutás érdekeben le kell adni a gondnoknak egy-egy példány kulcsot.

13.

A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein állatot tartani, a lakásban tartott állatot oda kiengedni, etetni, kóbor állatot, valamint madarat az épuletbe szoktatni nem szabad. A lakásban tartott állat okozta szennyeződést, annak gondozója haladéktalanul köteles feltakarítani. Ennek elmulasztása esetén a szennyeződést a közös képviselő takarittatja fel a szennyeződést okozó költsegére. Egyebekben pedig az állattartas rendjére vonatkozó kerületi Önkormányzati rendelet szabályai szerint kell eljárni.

14.

A közös képviselő és a könyvelő ügyfélszolgálati tevékenysége:
A közös képviselő telefonon egyeztetett időpontban és helyszínen, illetve havonta egy alkalommal a hirdetőtáblán közzé tett módon a társasházban végez ügyfélszolgálati tevékenységet.

15.

Közösségi problemákkal a Számvizsgaló Bizottsághoz lehet fordulni. A Számvizsgaló Bizottság dönti el, hogy mely kérdések rendezhetők egymás között és melyeket kell a szükséges intezkedések megtétele miatt a közös képviselő, illetve az Önkormányzat, vagy más hatóságok felé továbbítani. A Számvizsgaló Bizottság hozzájárulhat a közös tulajdonú teruleteken - meghatározott céllal, ideig, és helyen - bútorok es egyéb tárgyak, valamint épitkezésből származó anyagok és tárgyak tárolásához.

16.

A biztosítással, sürgös hibaelháritási szolgáltatással kapcsolatos információkat, eljárási szabályokat a közös képviselő külön tájékoztatóban teszi közzé.

17.

A házirend megsértésével szembeni eljarási szabályok:
A házirend, különösen a zajszint határértéke be nem tartásanak jogkövetkezményeit a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell érvényesiteni. A gyermekek házirendet sértő magatartásáért, az általuk okozott kárért - a Ptk. rendelkezései szerint - gondozójuk, kivétéles esetekben maga a károkozó felel.
A cselekmény súlyától, jellegetől függően birósági, birtokvédelmi vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhető, illetve kártérítés követelhető. A lakhatás nyugalmát sértő magatartás, tevékenység folytatása esetén a tulajdonosok, lakók, SZVB közvetlenül, mig a közös képviselő a lakó(k), SZVB irásbeli kérésére birtokvédelmi eljárást vehetnek igénybe.

18.

A lakóépület házirendje a 13/2011. (12. 30.1) sz. közgyűlési határozattal 2012. januar 1.-vel lép hatályba.

közös képviselő

A házirend nyomtatható formában

Házirend