Tűzvédelmi Szabályzat

1. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Társasház alapvető tűzvédelmi szabálya, amely jogszabályok keretei között a Társasház sajátosságainak figyelembevételével határozza meg tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.
A Szabályzatban rögzítésre kerülő helyiség használati és tárolási szabályok betartása a lakók, társasház területén dolgozók, vendégként a területen tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye.

Ezek alapján a Szabályzat tartalmazza:
- használati, magatartási viszonyokat, hatásköröket,
- a megelőző és mentő tűzvédelmi szabályokat, azok végrehajtásának módját,
- a közös képviselő és a lakók tűzvédelmi feladatait, ellenőrzési kötelezettségüket,
- továbbá mindazokat a követelményeket, amelyeket a tűzvédelemről szóló jogszabályok ide utalnak, valamint azokat a követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal kifejezetten a tűzvédelmi utasításba, de szabályozásuk a Társasház sajátosságai miatt szükséges és indokolt.

2. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1. Területi hatálya
Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed a Társasház valamennyi saját és bérelt tulajdonú területére, szabad tereire. - Budapest III. kerület, Pacsirtamező utca 45-47.

2.2. Személyi hatálya
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társasház ideiglenes, vagy állandó lakóira, vendégeire, látogatóira, az alkalmi munkát végzőkre, alvállalkozókra és minden jogviszonyban álló (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybevevő, ellenőrző, szerződésben levő más vállalkozás, vállalat, stb.) személyre, valamint a 2.1. pontban meghatározott területen tartózkodókra.

2.3. Időbeni hatálya
A Szabályzat időbeni hatálya elrendelésének időpontjától a visszavonásig terjed ki.

2.4. Tárgyi hatálya
Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2.1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani, illetve akadályozza a menekülést-menekítést. A Szabályzat meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - életkorra, nemre való tekintet nélkül - mindenki számára kötelező érvényű.
A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárást, a Társasház (lakók) részéről pedig kártérítési eljárást von maga után. A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni csak a Közös képviselő (Intéző bizottság) engedélyével lehet, aki e hatáskört átruházhatja.

3. A TŰZVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS VEZETŐK ÉS LAKÓK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

A tűzvédelmi feladatok megszervezéséért a Közös képviselő a felelős.

3.1. A közös képviselő tűzvédelmi feladatai és jogai
- Kialakítja a Társasház tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
- Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, az eljárás rendjét.
- Akadályoztatása esetén kijelöli az intézkedésre jogosult helyettesét.
- Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal értékeli a tűzvédelmi helyzetet.
- Intézkedik a tűzvédelmi berendezés, felszerelés fejlesztéséről, a Társasház tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten való tartásáról.
- Gondoskodik a berendezések, felszerelések tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt tűzvédelmi felülvizsgálatáról, melyet a Szabályzat 2. számú melléklete tartalmaz.
- Gondoskodik - változás esetén - a Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítéséről, vagy módosításáról és 5 évenkénti felülvizsgálatáról.
- A Társasház egészére vonatkozó, átfogó jogszabályi szintű rendelkezést Tűzvédelmi Szabályzatot ad ki, melyben szabályozza, előírja a közös használatú helyiségek használatára vonatkozó szabályokat, és azok végrehajtásának módját.
- Szükség esetén szigorító tűzvédelmi intézkedést, állásfoglalást, körlevelet, stb. ad ki, és végrehajtását rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható minden jelentős tevékenységet, változást annak megkezdése előtt 15 nappal köteles a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóságnak bejelenteni.
- A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult személlyel magát képviseltetni.
> Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzat 2.2. pontban meghatározott személyek a Szabályzat rájuk vonatkozó részét megismerhessék. Engedélyezi a Társasház területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését.
- A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra szakértőt biztosít.
- Tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot a Társasház területén előfordult tűzesetekről, a tűzvédelmi határozatokról és a tűzvédelmi helyzetről.

3.2. Lakók kötelességei és jogai
- Minden lakó köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni.
- Szórakozás, pihenés során is köteles a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani.
- Háztartási gépeket, berendezéseket és egyéb eszközöket használatuk előtt a kezelési Szabályzatoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- A közös használatú helyiségekben minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. A helyiségeket funkciójuknak megfelelően kell használni (pl.: elektromos helyiséget - szekrényt tárolásra használni TILOS!)
- Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel köteles azt megszüntetni, illetve a közös képviselőnek j elenteni.
- A készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a Szabályzatban foglaltak szerint használni.
- Tűzveszélyes tevékenység végzésekor tilos éghető anyagot a munkavégzés helyén elhelyezni és a veszélyeztetett övezet határán belül tartani.
- A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni, lezárni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad).
Kizárólag a lakások saját ajtait lehet rácsokkal védeni. Azokat a folyosókat, közlekedőket, közös tereket ahol, több lakás - helyiség megközelítése történik még a közösség együttes beleegyezésével sem szabad!
Felhívom a lakók figyelmét, hogy az otthonuk ajtaján elhelyezet biztonsági rácsok, egy esetleges vészhelyzet esetén lassítják a hatóságok beavatkozását, munkáját.
- Menekülési útvonalakon (azok az útvonalak, melyek biztosítják a lakásokból, helyiségekből kivezető utat) éghető anyagokat tárolni TILOS!
- Anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani.
- Dohányzás a közös tereken NEM megengedett.
- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségekben „A" és „B" tűzveszélyes anyagot tárolni TILOS!
A" „C" és „B" tűzveszélyes anyagot saját csomagolásán kívül más edényzetben tárolni TILOS, s egyszerre 5 litert a megengedett tárolási mennyiség.
- Minden lakó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltóságot, valamint a közös képviselőt azonnal értesíteni.
- Esetleges tűz esetén valamennyi lakó - egészségi és pszichikai állapotának megfelelően - köteles a tűzoltásban részt venni és a követendő teendőket ellátni:
• a tűzesetet jelezni,
• a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,
• a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani, a veszélybe került lakók mentését megkísérelni,
• a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,
• amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűz gátló szerkezetek bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését.
- A gyermekek tűzvédelmi felvilágosítását a szülőknek kell megszervezniük, megoldaniuk

4. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a közös képviselő előzetes írásbeli engedélye alapján lehet végezni.
- A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély - mintát a Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza - engedély adója felelős, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz biztonsággal megelőzhető legyen.
- A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a közös képviselővel, vagy megbízottjával egyeztetni kell. Az engedélyt kiadó a helyi sajátosságoknak megfelelően köteles a tűzvédelmi előírásokat írásban kiegészíteni.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:
- a tevékenység időpontját,
- helyét,
- leírását,
- a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt maximum 30 napos érvénytartamra lehet kiadni. Többnapos engedély esetén a munkát végzőnek az engedélyben foglaltak betartásáról munkavégzés előtt ismételten meg kell győződni.
- Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálás után folytatható.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani. A felügyeletet szükség esetén megfelelő mérőműszerrel el kell látni.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

4.1. Alvállalkozók, külső kivitelezők tűzveszélyes tevékenysége
- Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását.
- Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi.
- A kiadott engedélyt a Társasház közös képviselőjével ellenjegyeztetni kell.
- Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell tekinteni.
- Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyek egy hétig érvényesek és maximálisan kétszer hosszabbíthatók. Az engedélyek hosszabbítását a Társasház közös képviselője végzi a terület ismételt átvizsgálása mellett.
- Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálása után a Társasház közös képviselője ismételt - a tevékenységhez történő - írásos hozzájárulásával folytatható.

5. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

A tűzvédelmi rendelkezés megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagot, tevékenységet, veszélyességi övezetet, épületet, létesítményt tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
Az osztályba sorolásnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapul vételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyag tűzveszélyességi jellemzőit, illetve a rendeltetésszerű tevékenységet kell figyelembe venni.
A tűzvédelmi rendelkezés megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagot, tevékenységet, szabad teret, övezetet, helyiséget a követő öt veszélyességi osztály valamelyikébe kell sorolni.
- fokozottan tűz- és robbanásveszélyes „A"
- tűz- és robbanásveszélyes „B"
- tűzveszélyes „C"
- mérsékelten tűzveszélyes „D"
- nem tűzveszélyes „E"
A 2.1. pontban nevesített területek tűzveszélyességi osztályba sorolását a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

6. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, REKONSTRUKCIÓ SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

6.1. Idegen kivitelező esetén
A tervezőtől és a kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette. A nyilatkozat beszerzéséért a közös képviselő által a lebonyolítással megbízott személy felelős.

6.2. Saját kivitelezés esetén
A lebonyolítással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan részletezettséggel leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: • az építményben folyó tevékenység, • a létesítményben állandó vagy ideiglenes tartózkodó személyek száma, • a tűzjelzés lehetősége, • a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok mennyisége, tűzvédelmi jellemzői. A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és információt, ami a tervezendő építmény tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel bírhat. A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az tűzvédelmi szempontból megfelel-e az előírásoknak. Ennek érdekében ellenőrizni kell: • a tervezői nyilatkozatot, • az építési engedélyeket, • az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, • az alkalmazási engedélyeket, • szakértői véleményeket, • tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, • a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét, • a műszaki megoldások szabályosságát.

7. LÉTESÍTMÉNYEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

7.1. Általános használati szabályok
- Létesítményt, építményt, berendezést csak a használatba vételi engedélyben előírt rendelkezések, utasítások figyelembe vételével szabad használni.
- Munkavégzést, tárolást és egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, építményben, szabadtéren szabad folytatni.
- A helyiségekből, szabadtérről, gépről, berendezésről stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta egy alkalommal el kell távolítani.
- Éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél a szivárgást meg kell akadályozni, a kiszivárgott gázt a helyiségből ki kell szellőztetni, a szivárgás okát fel kell deríteni és a hibát ki kell küszöbölni.
- Gázüzemű berendezést az egyes helyiségekben csak a gázművek által kiadott használati szabályzat előírásai szerint szabad üzemeltetni.
- A tüzelőanyagokat a tárolás során a káros felmelegedéstől meg kell védeni. - Tűzveszélyes folyadékot központi fűtőberendezés vezetékének és fűtőtestének l m-es körzetén belül elhelyezni tilos.
- Villamos berendezésektől (kapcsolók, dugaszolók, kábelek, stb.) az éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése tüzet ne okozzon.
- Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket - a hűtőgép kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- Berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- Mindenki köteles az általa használt villamos berendezéseket rendeltetésszerűen - a kezelési utasításban foglaltak szerint - használni.
- Elhasznált dohányneműt papírkosárba üríteni, égő cigarettát, gyufaszálat olyan helyen letenni vagy eldobni, ahol az tüzet okozhat, nem szabad.

7.2. Közlekedési utak
- A Társasházban használt közlekedési utakat, folyosót, lépcsőházat és kijáratot, valamint valamennyi kapubejáratot - teljes szélességében - állandóan szabadon kell tartani.
- Menekülési útvonalakon (azok az útvonalak, melyek biztosítják a lakásokból, helyiségekből kivezető utat) éghető anyagokat tárolni TILOS!
- A Társasház területén, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, villámhárítót, tűzjelzőt, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad.

7.3. Tüzelő- és fűtőberendezések
- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű üzemeltetése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- Az állandó felügyelet nélkül üzemelő, éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő- illetőleg fűtőberendezést olyan érzékelő és korlátozó szerkezettel kell felszerelni, amely meghatározott biztonsági határérték elérésekor az üzemeltetést megszünteti.
- A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hoterheléssel történő üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A tüzelő- és fűtőberendezés égéstermék elvezető csövét csak a berendezés teljesítményének megfelelően méretezett és a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően falazott, épített kéménybe szabad bekötni. A kémény használaton kívüli nyílását nem éghető anyaggal le kell zárni, kéményt, kéménytoldót, füstcsatornát nem éghető anyagból kell úgy kialakítani, hogy az a környezetre gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Koromzsák tisztító ajtó közelébe 50 cm távolságon belül éghető anyagot elhelyezni vagy azt eltorlaszolni, befedni tilos.
- A kéményhez való csatlakozásnál megfelelően kialakított hézagmentes becsatlakozást kell biztosítani és azt füstcső rózsával el kell látni. Egy kéményen maximum csak két füstelvezető nyílás lehet (egy szinten), és azt egymástól legalább 25 cm távolságra kell elhelyezni. A füstcsövet szétesés ellen legalább 1,5 méterenként fémbilinccsel rögzíteni kell. Szilárd vagy folyékony tüzelőanyagú és gáztüzelésű berendezés füstelvezetője ugyanabba a kéménybe nem köthető be.
- A tüzelőberendezéseket a fűtési idény előtt, valamint a fűtési idény alatt szükség szerint felül kell vizsgálni, a meghibásodásokat azonnal ki kell javítani.
- A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni. Felügyelet szempontjából alkalmatlannak minősül az a személy, aki olyan mértékű egészségkárosodásban szenved, mely a kezelés biztonságos végrehajtásában megakadályozza, alkoholos befolyásoltság alatt áll, valamint 14 évnél fiatalabb korú.
- Tüzelőanyagot a tárolás során a káros felmelegedéstől védeni kell. A tüzelő- és fűtőberendezéssel azonos helyiségben gázpalack, gázolaj, benzin nem tárolható.
^ A lakás elhagyásakor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésekben a tüzelést meg kell szüntetni.

7.4. Szellőztetés tűzvédelmi követelményei
- Mesterséges szellőztetés esetén a szellőztető berendezésnek olyannak kell lenni, hogy a bekapcsoláskor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és a berendezésen keresztül küldő gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne idézzen elő.
- Természetes szellőztetés célját szolgálhatja ablak, ajtó, szellőzőkürt, kémény, hő- és füstelvezető, szellőzőnyílás.
- A szellőztető berendezések mindenkori üzemkész állapotáért a berendezést üzemeltető a felelős.

7.5. Csatornázás tűzvédelmi követelményei
- A csatornahálózatot a Társasház területén vízzárral szakaszokra (tűzszakaszra) kell osztani. A csatornahálózatot, ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell üzemeltetni. - Tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt, folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába vagy szikkasztóba bevezetni nem szabad.

7.6. Villamos világítóberendezések tűzvédelmi követelményei
- Villamos világítóberendezést, eszközt úgy kell létesíteni és használni, elhelyezni, hogy az a környezetre gyújtási veszélyt ne jelentsen. - A „D"-„E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben bármilyen világítás használható.

7.7. Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei
- Az épület villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Külön leválasztó kapcsolót kell építeni a felügyelet nélkül folyamatosan üzemelő villamos berendezéshez, térvilágításhoz, biztonsági berendezéshez és világításhoz.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az az éghető anyagra gyúlási veszélyt ne jelentsen.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá meg kell jelölni e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét.
- A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadását károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- A villamos berendezéseket - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - felül kell vizsgálni a következők szerint:
- „A" - „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtéren legalább:

3 évenként.

„C"- „D" — „F" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtéren legalább:

6 évenként.

- „A felülvizsgálatok megvalósításáért a közös képviselő felelős. A ciklusidőtől függetlenül el kell végezni a tűzvédelmi felülvizsgálatot a villamos berendezések felújítását vagy jelentősebb mértékű javítását követően.
- Villamos berendezések létesítésekor az üzembe helyezés alkalmával a kivitelező a berendezések szabványosságáról, a tervek szerinti kivitelezéséről az átadási dokumentációban köteles nyilatkozni.
- A villamos berendezések javítását, szerelését csak szakképzett személy végezheti.

7.8. Villámvédelem tűzvédelmi követelményei
- Villamos berendezést kell létesíteni az „A" - „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményeknél, valamint ott, ahol jogszabály előírja.
- A villámvédelmi berendezésekre és felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket a hatályos jogszabályok alapján kell biztosítani.
- A besorolásnál figyelembe kell venni:
- az épület, építmény rendeltetését,
- az épület, építmény magasságát,
- a tető anyagát és szerkezetét,
- az épület, építmény falainak anyagát,
- a környező levegő szennyezettségét.
- A létesítési terveken fel kell tüntetni a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő betű- és számjelekkel a villámvédelmi besorolást.
- A villámvédelmi berendezéseket évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni és ellenőrizni kell állapotukat. Az ellenőrzés és felülvizsgálat során meg kell győződni a következőkről:
- a villámhárító hatályos jogszabályok előírásainak megfelel-e,
- a felfogó és levezető jó állapotban van-e,
- a kötések megfelelőek-e, a földelési ellenállások az előírt érték alatt vannak-e.
- A villámvédő berendezésekről nyilvántartást kell vezetni. A felülvizsgálatok ütemezéséért, az ütemterv alapján a felülvizsgálatok elvégzéséért a közös képviselő felelős. A vizsgálatot úgy kell ütemezni, hogy a zivataros időszak (május l. - szeptember 30.) beállta előtt az észlelt hiányosságot fel lehessen számolni.

7.9. Tűzoltási felvonulási terület
- A tűzoltóság vonulása és működése - ha arról jogszabály másként nem rendelkezik - az építményhez olyan utat és területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésre és működtetésére.
- A tűzoltási felvonulási terület hossza az épület felvonulási terület felé néző homlokzatának teljes területén biztosítja a biztosítás és a mentés feltételeit, szélessége legalább 6,0 méter.
- A tűzoltási felvonulási terülten elhelyezet tűzcsapok 1,5 méteres körzetén belül gépjármű nem parkolhat, és ezt jelölni szükséges.

8. TŰZOLTÓ KÉSZŰLÉKEK

- A tűzoltó-készülékeket, eszközöket, felszereléseket és anyagokat jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően kell a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos.
- A létesítményen belüli helyiségekben, továbbá szabad téren az OTSZ-ben meghatározott követelményeket kielégítő és az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni a következők szerint:

Tűzveszélyességi osztály Helye Követelmény
 
"A" - "B" Helyíségben, illetve veszélyességi övezetben Minden megkezdett 50m2 alapterület után 1-1 db
 
"A" - "B" Építményben, illetve szabadtéren a "C" - "E" tüzv. osztályba tartozó építmény, szabadtér előírásai szerint
 
"C" Építményben, illetve szabadtéren az alapterület minden megkezdett 200 m2 után, de legalább szintenként 1-1 db
 
"D" Építményben, illetve szabadtéren az alapterület minden megkezdett 600 m2 után, de legalább szintenként 1-1 db
 
"E" Építményben, illetve szabadtéren Szükség szerint

- A tűzjelző és tűzoltó-technikai eszközöket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, ezért gondoskodni kell, hogy az előírás szerinti időközönként megtörténjen felülvizsgálatuk, karbantartásuk és cseréjük.
- A tűzoltó-technikai eszközök ellenőrzéséről, karbantartásáról a közös képviselő köteles gondoskodni.
- A tűzvédelmi felszereléseket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, más célra még ideiglenesen sem szabad igénybe venni.
- A közös képviselő köteles megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálni a tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülékek:
- a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
- láthatók-e és a készülékekkel szemben állva a címke olvasható-e,
- használatbavétele nem ütközik-e akadályba,
- jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat,
- épek és szerelvényekkel el vannak látva.
- Az ellenőrző vizsgálatokat legalább negyedévente el kell végezni, amelynek tűrési ideje 2 hét. A hiányosságok kijavítását, illetve a periodikus javítások megtörténtét dokumentálni kell.
- Az elhelyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket évente egy alkalommal ellenőriztetni kell. A kézi tűzoltó készülékekről „Ellenőrzési napló a kézi tűzoltó-készülékekről" nyilvántartást kell vezetni.
Az ellenőrzési naplóban - melyet a Szabályzat 4. számú melléklete tartalmaz - fel kell tüntetni a következőket:
- a karbantartó nevét,
- az ellenőrzést végző nevét,
- a kézi tűzoltó-készülék elhelyezésének helyét, fajtáját, szabvány számát,
- az ellenőrzések időpontját, a végzett munka rövid leírását.
- A Társasháznál a kézi tűzoltó-készülékek ellenőrzését csak külső vállalkozó erre feljogosított, vizsgával rendelkező dolgozója végezheti. Az ellenőrzés megtörténtéért a közös képviselő felelős.
- A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről. Az új eszközök beszerzéséért a közös képviselő (intéző bizottság) felelős.

9. TŰZJELZÉS


Minden észlelt, tudomására jutott és eloltott tüzet jelezni kell az önkormányzati tűzoltóságnak, valamint bérelt terület esetén a tulajdonosnak.

Telefonszáma: 105

A tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége!

- Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal:
- pontos címet,
- milyen anyag ég, milyen terjedelemben,
- fennáll-e emberi élet veszélye, mi van veszélyeztetve,
- ki jelezte a tüzet, telefonszám,
- továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által feltett kérdésekre.
- Tűz esetén mindig csak annyi lakó legyen az esemény színhelyén, amennyire a mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van.
- A tűz oltása után mindent változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat és a kármegállapítás sikeres lefolytatása érdekében.

10. TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓK

- A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban kell gyűjteni.
- Az iratgyűjtőbe el kell helyezni:
- a Tűzvédelmi Szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és módosításait,
- a Tűzvédelmi Szabályzat mellé a létesítmény alaprajzát is csatolni kell. Az alaprajzon be kell jelölni a közművek nyitási-zárási lehetőséget a menekülési útvonalakat és a tűzoltásra szánt eszközöket.
- a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
- az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,
- a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet.
- A dokumentációkat a közös képviselő személyében bekövetkezett változás esetén jegyzőkönyvileg át kell adni, illetve át kell venni az előírások további végrehajtása céljából.

11. EGYES SPECIÁLIS LÉTESÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

11.1. Raktározás és tárolás tűzvédelmi követelményei
- Az „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a „C" és „D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem tárolhatók.
- Az „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani.
- Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokkal, melyek egymásra való hatására hő fejlődhet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.
- Az „A" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes", a „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét „Tűz- és robbanásveszélyes", míg a „C" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadék csomagolóanyagát vagy edényzetét „Tűzveszélyes" felirattal kell ellátni.
- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
- Lakásban „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból legfeljebb 20 liter, a „C" és „D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból nemzeti szabványban meghatározott, annak hiányában legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható.
- Az „A" - „C" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékok éghető anyagú polcokon nem tárolhatók.
- Gépjárműtároló helyiségben üzemanyagot a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével tárolni nem szabad.
- Gázpalackok raktározása, tárolása csak a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, kizárólag erre a célra engedélyezett helyiségekben, tárolókban végezhető.

12. TŰZVÉDELMI JELZŐ- FIGYELMEZTETŐ ÉS TILTÓTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

- A helyiség, szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál jól látható helyen a tűz és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó táblát kell elhelyezni.
- A létesítmény egészére vonatkozó tűzvédelmi figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblákat a létesítmény kijáratánál is el kell helyezni.
- A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
- Az épületek villamos főelosztó helyiségeinek bejáratánál „Villamos főelosztó tér", Épület áramtalanító főkapcsoló" feliratot kell elhelyezni.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett részére - igazolható módon - kiadom, akikre vonatkozólag feladatot tartalmaz, vagy akik a feladat végrehajtását beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.
- A Szabályzatot 5 évenként felül kell vizsgálni, szükség szerinti átdolgozásáról - függetlenül attól, hogy a jelzett időszak alatt a módosításra kötelezett részéről történt-e megkeresés vagy nem - gondoskodni kell.
- A módosítás elkészítése, kiadása a jelen Szabályzattal azonos módon kell, hogy történjen.
- A Szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden lakóra, látogatóra, vendégre, stb. nézve kötelező. A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtását a közös képviselő gyakorolja.
- Jelen Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével a területre kiadott összes e tárgyban íródott Szabályzat hatályát veszti.
- Az általános tűzvédelmi szabályokon kívül kötelezőnek tartom a Szabályzat 2.1. pontjában nevesített terület közös használatú helyiségeinek tűzvédelmi leszabályozását.

Tűzoltókészülék:
az épületben lépcsőházanként, és szintenként l-l db 6 kg-os „ABC" tüzek oltására alkalmas kézi porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket mindenki számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni. Minden üzletben kell lennie l db 6 kg-os „ABC" porral oltónak.

Közlekedési út:
A sportolásra használt felszerelések, berendezési tárgyak, növények stb., illetve a szállításukhoz használt eszközök tárolására nem lehet igénybe venni, továbbá a helyiség keresztmetszetét leszűkíteni, illetve eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. A kiürítésre számításba vett útvonalon a falakat éghető anyagú burkolóelemmel borítani tilos. A helyiségben található berendezési tárgyakat, egyéb anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre, illetve a helyiség elhagyására a megfelelő szélességű út szabadon álljon. A helyiségből nyíló ajtó teljes nyithatóságát berendezéssel, egyéb anyaggal leszűkíteni tilos. Biztonsági rácsokkal a menekülési utakat lezárni TILOS!

Dohányzás:
A közös tereken NEM megengedett.

Áramtalanítás:
Az áramtalanítás az egész épülettel együtt történik. A „D"-„E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben bármilyen világítás használható.

Takarítás:
A padlózatról szükség szerint, de legalább naponta egyszer minden olyan éghető anyagot el kell távolítani, ami tüzet okozhat. Lépcsőház:
A lépcsőházban a falakat éghető anyagú burkolóelemmel borítani tilos, továbbá tárolására, raktározásra nem lehet igénybe venni, illetve a lépcsőház keresztmetszetét leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Biztonsági rácsokkal a menekülési utakat lezárni TILOS!


Mellékletek:

1. számú melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás
2. számú melléklet: Tűzvédelmi felülvizsgálatok
3. számú melléklet: Engedély tűzveszélyes munka végzéséhez
4. számú melléklet: Ellenőrzési napló kézi tűzoltó-készülékekre
5. számú melléklet: Társasház helyszínrajz

1. számú melléklet

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2.1. PONTJÁBAN NEVESÍTETT TERÜLETRE

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-ának (2) bekezdésének a) pontja, és a 28/2011 (IX.06) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

ÉPÜLET, HELYISÉGEK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

Pacsirtamező utca 45.

Földszint

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Liftakna       12,6 39
Üzletek, Tárolók       96,4  
Szeméttároló     13      
Összesen 161 m2     13 109 39
100%     8,1% 67,7% 24,2%


Szerelőszint

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők         6
Gépészeti szerelőtér       410  
Összesen 416 m2       410 6
100%       98,6% 1,4%


I. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


II. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


III. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


IV. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


V. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


VI. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek       10 69
Lakások összesen(5 db)       325  
Összesen 404 m2       335 69
100%       82,9% 17,1%


VII.    emelet - tető

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Liftgépház         16
Összesen 402 m2         16
100%         100%

Pacsirtamező utca 47.

Földszint

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Liftakna       7 42
Üzletek, Tárolók       121  
Szeméttároló     9      
Összesen 179 m2     9 128 42
100%     5% 71,5% 23,5%


Szerelőszint

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők         6
Gépészeti szerelőtér       401  
Összesen 407 m2       401 6
100%       98,5% 1,5%


I. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


II. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


III. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


IV. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


V. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek         39
Lakások összesen(6 db)       363  
Összesen 402 m2       363 39
100%       90,3% 9,7%


VI. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek       10 69
Lakások összesen(5 db)       325  
Összesen 404 m2       335 69
100%       82,9% 17,1%


VI. emelet

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Közlekedők, Közös helyíségek       28 63
Lakások összesen(5 db)       313  
Összesen 404 m2       341 63
100%       84,4% 15,6%


VII.    emelet - tető

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
Lépcsőház, Liftgépház         16
Összesen 402 m2         16
100%         100%


A feltüntetett táblázati értékek figyelembe vételével, illetve az OTSZ alapján az épület "D" tűzveszélyességiosztályba tartozik.

A LÉTESÍTMÉNY TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOSOLÁSA

Megnevezés A m2 B m2 C m2 D m2 E m2
45. épület     13 2669 325
47. épület     9 2685 328
Összesen 6029 m2     22 5354 653
100%     0,4% 88,8% 10,8%


A feltüntetett táblázati értékek figyelembe vételével, illetve az OTSZ alapján az épület "D" tűzveszélyességiosztályba tartozik.


Készítette: Védőrszem Kft.
Korbuly Gergely védelmi előadó PTM169496
1148 Fogarasi út 8 Telefon: 06-70-252-63072. számú melléklet

A felülvizsgálatok az építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó-technikai eszközök, felszerelések mindenkori működőképességét szolgálják.

Tárgya Időszak
   
Hordozható tűzoltó készülék ellenőrzése 6 hónap
Készenlétben tartói vizsgálat negyedévente
alapellenőrzés 1 év
középellenőrzés és javítás 5 és 15 év
teljes körű ellenőrzés, javítás 10 év
Tűzoltó vízforrás (főld alatti, főld feletti és fali tűzcsap, víztároló) szerelvényei, tartozékai 6 hónap
Villamos berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően. "A" - "B" helyíségben, szabadtéren "C" "D" "E" helyíségben, szabadtéren 3 év 6 év
Villámvéselmi berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően. "A" - "B" építményekben, szabadtéren "C" "D" "E" építményekben, szabadtéren 3 év 6 év
Hő és füstelvezető berendezés ellenőrzése félévente
Gázfogyasztó készülékek, berendezések rendszeres karbantartása, javítása fogyasztótól függ, gyártó rendelkezés alapján
Egyedi, gyüjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálata 4 évente
Egyedi, gyüjtő, központi kémények ellenőrzése, tisztítása a szilárd-, olaj- és gáztüzelő berendezésektől függően félévente, évente


3 számú melléklet

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ

AZ ENGEDÉLYT 2 PÉLDÁNYBAN KELL KIÁLLÍTANI!

l példányt az engedélyt kiadó, l példányt a munkavégző köteles magánál tartani, illetve a munka befejezésekor a munkahely közvetlen vezetője részére átadni,

20 .. év .............. hó .... napon megtartott helyszíni szemle alapján engedélyezem, hogy
munkahelyen 20 ... év ............... hó .... napon
......órától.... óráig eszközzel tűzveszélyes munkát végezzenek.

A munkavégző adatai:
Név;................................ , Anyja neve: .............................. ,
Születési helye: .................. , Szakmunkás bizonyítvány száma: .........................
Szakvizsga bizonyítvány száma: ..................................

A tűzveszélyes tevékenységet csak az alábbi tűzvédelmi előírások betartásával lehet végezni.

1.    A munkavégzőnek az adott tevékenységhez megfelelő szakképesítéssel, illetve tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.
2.    Tűzveszélyes tevékenység végzése során 4 méter sugarú körön belül éghető anyag nem lehet.
3.    A munkavégzés helyszínén az ott feltételezhető tűz oltására darab típusú oltókészüléket kell készenlétben tartani.
4.    Az a személy, aki nem ismeri az oltókészülék használatát, azt a munkavégzéstől el kell tiltani.
5 .........................................................................................................
6 .........................................................................................................
7 ........................................................................................................

Budapest, 20 ... év .................. hó .... nap

engedélyező

A megelőző előírások végrehajtását ellenőriztem, illetve biztosítottam:

Budapest, 20... év ................ hó .... nap

a munkahely közvetlen vezetője


4 számú melléklet

Nyilvántartási és Ellenőrzési napló kézi tűzoltó-készülékekről

Sorszám Készenléti hely Tipusa Gyári szám Kihelyezés ideje Ell.idő Ell.idő Ell.idő Javítás Megj.
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23